Perheet tehdasyhteisön arjessa

Posted on

Antti Santaholma Maria Vanha-Similä: Yhtiöön, Yhtiöön! Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla. Kansatieteellinen Arkisto 58. 250 s. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6655-06-2 Lounais-Hämeeseen, Loimijoen Kuhalankosken partaalle teollisuustaajamaksi kehittynyt Forssa on monin tavoin tyypillinen teollisuuden ympärille kasvanut suomalainen pikkukaupunki. Puuvillakehräämö ja kutomo aloittivat toimintansa 1800-luvun puolivälissä, ja niiden ympärille kehittyi moderni tehdasyhdyskunta, johon yhtiö (Forssan Osake Yhtiö) ja sen perustaja, Axel […]

Lukemisen kehollisuutta tutkimassa

Posted on

Helena Schulman Anna Kajander 2020. Kirja ja lukija digitalisoituvassa arjessa. Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/310595 Digitalisaatio on muuttanut kirjojen ja lukemisen maailmaa viimeisten vuosikymmenien ja erityisesti viimeisten vuosien aikana, kun sähköiset kirjamuodot ovat tulleet vaihtoehdoiksi perinteisten painettujen kirjojen rinnalle. Kansatieteilijä Anna Kajander on syventynyt tarkastelemaan digitaalisuuden vaikutuksia (kirjojen) lukemiseen kehollisena ja kulttuurisena toimintana vuonna 2020 julkaistussa väitöskirjassaan […]

Unipuhe aineettoman kulttuuriperinnön kantajana

Posted on

Elina Ojanotko Silja Heikkilä 2021. Unien elävä perintö – etnologinen tutkimus unikäsityksistä ja unien kertomistilanteista. JYU Dissertations 436. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 213 sivua. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8866-1 Silja Heikkilän väitöstutkimus keskittyy tarkastelemaan nykysuomalaisten käsityksiä unista aineettoman kulttuuriperinnön näkökulmasta. Heikkilän tutkimus jakautuu kahteen pääteemaan: siihen, millaisia näkemyksiä ja merkityksiä uniin liitetään, ja siihen, kuinka unien kerronta- ja tulkintaperinnettä välitetään […]

Kainuulaiset kauppiaselämäkerrat, jotka tarvitsivat tutkijan

Posted on

Aino Ritolammi Liisa Kurkinen 2020. Tiskin takana: Kauppiaselämäkerrat maaseudun murroksen kuvaajina. Kansatieteellinen Arkisto 60. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. 247 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318378 Liisa Kurkisen väitöskirjatutkimus Tiskin takana: Kauppiaselämäkerrat maaseudun murroksen kuvaajina (2020) on aikamatka viime vuosisataan näkökulmana maaseudun kauppiaiden työn kokemukset. Kurkinen käsittelee tutkimuksessaan yhteiskunnallisen kehityksen aikaa 1940-luvun jälleenrakentamisen ajasta 1990-luvun lama-aikaan kainuulaisten kauppiaiden kerrontaan tukeutuen. Yhteiskunnalliset […]

Arvioida, arvottaa ja arvostaa

Posted on

Kun juuri ennen vuosituhannen vaihdetta väittelin, opastettiin osana väitösprosessia, että väitöstilaisuudessa niin sanottuna ylimääräisenä opponenttina saattoi toimia ainoastaan jo väitellyt henkilö. Olihan vain saman prosessin läpikäyneellä mahdollisuus arvioida työtä opponentin ominaisuudessa. Ainakin omassa yliopistossani on viime vuosina pyritty tietoisesti pois tästä ajattelutavasta: näin on haluttu tehdä myös väitöstilaisuuksista aktiivisia tieteellisen keskustelun tiloja, joissa oikeus kysyä, […]

Tutustu Ethnoksen 2021 palkitsemaan graduun: vammautumisen kokemus ja sen kohtaaminen

Posted on

Vammaisuus ja vammautuneisuus ovat ainutlaatuisia ja henkilökohtaisia kokemuksia, silti niistä on kehitetty useita erilaisia ja eri tarkoituksia varten olevia malleja. Tätä käsitystä tukee myös maisterintutkielmani ”Minä olen ainakin päässyt hyvin yhteiskuntaan takaisin sisään (paitsi byrokraattisesti): Etnologinen tutkielma vammautumisen kokemuksesta ja kohtaamisesta. Palaan tässä kirjoituksessa vuonna 2021 valmistuneeseen maisterintutkielmaani ja esittelen poimintoja sen tuloksista. Tutkimuksessani kysyin […]

Katsaus Ethnoksen palkitseman gradun teemoihin ja Irakin arabien sukuyhteisöihin

Posted on

Ethnoksen blogin ottaa haltuun Venla Österberg, jonka opinnäytetyön Ethnos ry palkitsi vuoden 2019 parhaimpana pro graduna. Tässä kirjoituksessa Österberg käsittelee Irakin arabiheimojen terminologiaa, rakennetta ja sukulaisuutta Irakissa. Teksti pohjautuu Österbergin Turun yliopistossa tekemään kansatieteen pro gradu –tutkielmaan: “’Ilman klaania et sä pärjää.’ Kulttuurianalyyttinen tutkimus Keski- ja Etelä-Irakin arabiheimojen ja -klaanien sosiaalisesta rakenteesta”. Tutkimuksessaan Österberg oli […]