Etnologian opiskelu Suomessa

Etnologiaa ja kansatiedettä opetetaan neljässä yliopistossa, joissa jokaisessa on oma painoalueensa. Etnologiaa voi opiskella pääaineena Helsingin yliopistossa (kansatiede), Jyväskylän yliopistossa (etnologia osana Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -koulutusohjelmaa, johon kuuluvat etnologian lisäksi , antropologian ja kulttuuripolitiikan oppiaineet), Turun yliopistossa (etnologia osana kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelmaa, johon kuuluvat etnologian lisäksi folkloristiikka ja uskontotiede) ja Åbo Akademissa (pohjoismainen etnologia). Kaikissa yliopistoissa voi suorittaa kandidaatin-, maisterin ja tohtorin tutkinnon. 

Etnologian alan opintoihin kuuluu perus, aine- ja syventäviä opintoja. Opinnoissa perehdytään etnologian keskeisimpiin tutkimusaiheisiin, näkökulmiin ja menetelmiin. Menetelmäopinnoissa opetellaan ja harjoitellaan etenkin etnografisten kenttätöiden eli havainnoinnin ja haastattelemisen suunnittelua ja tekemistä. Lisäksi opinnoissa tutustutaan arkistoihin ja niiden käyttöön. Näihin kaikkiin liittyy kiinteästi tutkimuksen eettisten näkökulmien ymmärtäminen.  Opinnäytetöitä kuten kandidaatin- ja maisterin tutkintoa tehdessä harjoitellaan tutkimusaiheiden rajaamista, tutkimusaineiston tuottamista, analysointia ja tulosten esittämistä kirjallisesti sekä suullisesti. Etnologian opiskeluun kuuluu myös kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämätaitoja. Kandidaatin ja maisterivaiheen opintoihin kuuluu lisäksi sivuaineopintoja, joissa voi suuntautua oman kiinnostukseen mukaan monille muille tieteenaloille, kuten historiaan, museologiaan, taidehistoriaan, sosiologiaan tai kauppatieteisiin. Opintojen aikana on mahdollista tehdä korkeakouluharjoittelu, joka vahvistaa työelämätaitoja ja laajentaa verkostoja. 

Etnologi och folkloristik i norden-sivuto: https://blogs2.abo.fi/etnologi-folkloristik-norden/blogg/