Kirjoituskutsut

 

Call for Papers: Kulttuurien tutkimuksen pedagogiikka

Ethnos-toimite 23

Kuinka opettaa kulttuurien tutkimusta, jossa keskeisellä sijalla ovat vuorovaikutus tutkijan ja tutkimuksen kohteiden välillä sekä tutkijan havainnot ja tulkinnat? Missä määrin tutkijoiden tutkimusintressit muokkaavat opetuksen sisältöjä ja oppiaineiden painotuksia? Miten tutkimus ja yliopistopedagogiikka kohtaavat opetuksessa ja ohjauksessa?

Kutsumme sinut kirjoittamaan etnologian ja laajemmin kulttuurien tutkimuksen opetuksesta ja pedagogiikasta. Suurin osa kulttuurien tutkimuksen tutkijoista ja yliopiston opetustehtävissä työskentelevistä on viime vuosien aikana kartuttanut osaamistaan yliopistopedagogiikan saralla. Samanaikaisesti esimerkiksi opiskelijoiden haasteet opintojen parissa ovat kasvaneet, opetusresurssit vähentyneet ja koronapandemia on nostanut esille erityisesti verkko-opetuksen kehittämistarpeita. Opetustyössä painiskellaankin monenlaisten haasteiden parissa, mikä tekee tästä julkaisusta ajankohtaisen ja tärkeän. Nykyhetken opetustyön reunaehtojen havainnoinnin lisäksi olemme kiinnostuneita siitä, miten kulttuurien tutkimuksen ominaispiirteet vaikuttavat opetuksen tarpeisiin.

Etsimme artikkeleita, joissa käsitellään etnologian ja kulttuurien tutkimuksen opetusta sekä sen suhdetta yliopistopedagogiikkaan ja pedagogisiin teorioihin. Teoksessa esitellään myös tapaustutkimuksia, joissa tuodaan esille opetuksen nykykäytäntöjä.

Mahdollisia artikkeliaiheita voi muun muassa olla:

 • etnologian ja kansatieteen yliopisto-opetuksen juuret ja kehittyminen
 • kenttätöiden opettaminen ja niihin oppiminen
 • työelämäyhteydet, monialaisuus ja soveltava tutkimus opetuksessa
 • opetustyön ja tutkimustyön suhde, akateemiset yhteisöt
 • ohjaamisen käytännöt ja pedagogiikka
 • opiskelijoiden arkeen ja opiskeluun liittyvät aiheet, yliopisto-opintoihin oppiminen, haasteelliset opetustilanteet
 • digitaalisuus ja verkko-opetus
 • korona-ajan kokemukset kulttuurien tutkimuksen opetuksesta
 • hallinnon, tulostavoitteiden ja yliopistopoliittisten painopisteiden vaikutukset pedagogiikkaan
 • yliopistopedagogisen tutkimuksen kiinnekohdat etnologian ja kulttuurin tutkimuksen alaan

Alustava aikataulu julkaisulle: abstraktit (max 200 sanaa) 15.10.2021 mennessä osoitteeseen maija.j.maki(at)utu.fi. Hyväksyminen julkaisuun 15.11.2021. Artikkelien deadline on 31.5.2022. Teos julkaistaan alkuvuodesta 2023. Otamme vastaan suomen ja ruotsinkielisiä artikkeleita. Ethnos-toimite on Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n vertaisarvioitu julkaisusarja, joka on suomalaisen jufo-luokituksen tasolla 1 (perustaso).

Toimituskunta: Sanna Lillbroända-Annala, sanna.lillbroanda-annala(at)abo.fi,
Maija Mäki, maija.j.maki(at)utu.fi, Pia Olsson, pia.olsson(at)helsinki.fi

 

Call for Papers: Kulturforskningens pedagogik

Ethnos-toimite 23

 Vad och hur undervisa i kulturforskning, där det centrala är växelverkan mellan forskare och fält samt forskarens observationer och tolkningar? I vilken utsträckning formar forskarnas forskningsintressen undervisningens innehåll, ämnen och tyngdpunkter? Hur möts forskning och universitetspedagogik i undervisning och handledning?

 Vi bjuder in dig att skriva om undervisning och pedagogik i etnologi och inom kulturforskning. Största delen av kulturforskarna och universitetens undervisande personal har under de senaste åren höjt sina kompetenser inom universitetspedagogik. Samtidigt har utmaningarna som t.ex. studerande möter i sina studier växt, undervisningsresurserna har krympt och coronapandemin har visat på behovet av att utveckla speciellt den nätbaserade undervisningen. Även inom undervisningen brottas man med många slags utmaningar, vilket gör denna publikation aktuell och angelägen. Förutom observationer av villkor och begräsningar för undervisning i samtiden är vi intresserade av hur kulturforskningens särdrag inverkar på undervisningens utformning.

Vi söker artiklar som diskuterar undervisning i etnologi och kulturforskning samt relationen till universitetspedagogik och pedagogiska teorier, t.ex. genom fallstudier med fokus på undervisningspraktiker i samtiden.

Möjliga ämnen för artiklar kan bland annat vara:

 • Hur har universitetsundervisningen i etnologi förändrats?
 • Att undervisa i fältarbete och att lära sig att fältarbeta
 • Kontakter till arbetslivet, mångdisciplinaritet och tillämpad forskning i undervisning
 • Relationen mellan undervisning och forskning, akademiska gemenskaper
 • Handledningens praktik och pedagogik
 • Studerandes vardag och studier, att lära sig att studera, utmanande undervisningssituationer
 • Digitalisering och nätbaserad undervisning
 • Erfarenheter av undervisning under coronapandemin
 • Universitetspolitikens, administrationens och resultatmålens inverkan på pedagogiken

Preliminär tidtabell för publikationen: Skicka abstract (max 200 ord) senast 15.10.2021 till maija.j.maki(at)utu.fi. Om accepterade bidrag till publikationen meddelas senast 15.11.2021. Deadline för artiklar är 31.5.2022. Publicering i början av 2023. Vi tar emot artiklar på finska och svenska. Ethnos-toimite är en refereegranskad publikationsserie från Ethnos ry som ligger på nivå 1 (baslinjen) i den finska jufoklassificeringen.

Redaktion: Sanna Lillbroända-Annala, sanna.lillbroanda-annala(at)abo.fi,
Maija Mäki, maija.j.maki(at)utu.fi, Pia Olsson, pia.olsson(at)helsinki.fi