Kirjoittajaohjeet

Ohjeita artikkelin muotoiluun

 1. Pääotsikko tulee isoilla kirjaimilla ja väliotsikot pienillä kirjaimilla. Kiinnitä huomiota otsikoiden kiinnostavuuteen ja ytimekkyyteen.
 2. Kirjoita nimesi ennen pääotsikkoa. 
 3. Kappaleet tulee erottaa toisistaan rivinvaihtonäppäimellä. Kirjoita teksti rivinvälillä 1,5, fontti Calibri, koko 11. 
 4. Yli kahden rivin mittaiset aineistositaatit erotetaan kirjoittamalla ne rivinvälillä 1 ja sisentämällä lainaus. Lyhyemmät sitaatit voivat olla osana leipätekstiä lainausmerkein varustettuina. 
 5. Artikkeleissa käytetään pääsääntöisesti yhtä otsikkotasoa pääotsikon lisäksi. 
 6. Älä tee taittoa hidastavia omia muotoiluja kuten:
  • otsikoiden lihavointeja
  • taulukoita ja laatikoita (lähetä mahdolliset taulukot erillisinä tiedostoina)
  • listojen ”mustia pallukoita” tai ajatusviivoja
  • sivunumerointeja tekstin tasausta molempiin reunoihin
 1. Muista kirjoittaessasi artikkelikokoelman kohderyhmät.

Viitteet

 1. Lähdeviitteet merkitään sivun loppuun , siis kaikki kyseisen sivun viitteet saman sivun loppuun numeroituna luettelona[i].
 2. Viitteessä olevat eri tekijöiden teokset erotetaan toisistaan puolipisteillä.
 3. Aineistositaatin perään merkitään aineiston arkistointikoodi tms. alkuperä, esimerkiksi: Lusto. A97001.

Painamattomat lähteet -otsikon alla luetteloidaan aineiston säilytyspaikat ja loppuviitteissä käytettävät lyhenteet saavat selityksensä:

Lusto – Suomen Metsämuseo, Punkaharju Arkistokokoelma  A97001 Seppo Ojan kokoelma    Metsänhoitajapuvun esite 1933–1935.

 1. Sivun loppuviitteisiin merkitään myös pidemmät sanalliset selitykset. Viitteissä voi selittää tarkemmin esimerkiksi tutkimushankkeeseen, aineistoon tai lähteisiin liittyviä asioita tai selvennyksiä, jotka eivät ole välttämättömiä itse artikkelitekstissä.  
 2. Katso ajatusviivojen oikea paikka. Ajatusviivaa käytetään erottamaan niin sivunumeroita kuin vuosilukuja.  
 3. Lähdeluetteloon merkitään: sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi, teoksen/artikkelin nimi, julkaisuteos, julkaisupaikka ja kustantaja

[i] Esim. Korkiakangas 1999, 166.

 

Instruktioner angående artikelns format

 1. Huvudrubriken skall skrivas med stora bokstäver och mellanrubrikerna med små. Sträva till att skapa rubriker som är intresseväckande och koncisa.
 2. Skriv ditt namn före huvudrubriken
 3. Styckena skall skiljas från varandra med blankrad. Skriv texten med radavstånd 1,5, font Calibri, teckenstorlek 11.
 4. Citat från materialet som är mer än två rader långa skall skrivas med radavstånd 1 och med indrag. Kortare citat, inom citationstecken, kan vara en del av brödtexten.
 5. I atriklarna används som huvudregel en rubriknivå utöver huvudrubriken.
 6. Använd inte format som försvårar ombrytningen, som t ex:
  • Användning av fet stil i rubrikerna
  • Tabeller (sänd eventuella tabller som skilda filer
  • Listor med tankestreck eller listpunkter
  • Sidnumrering i båda hörnen
 1. Tänk på antologins målgrupper när du skriver.

Referenser

 1. Källhänvisningar görs med fotnoter i nedre kanten av sidan, dvs. alla referenser på en viss sida anges som en numrerad lista i nedre kanten av denna sida. [i].
 2. Vid hänvisning till flera olika författare skiljs verken från varandra med semikolon.
 3. Efter citat från arkiverat material skrivs materialets ursprung och arkiveringskod , t ex: Lusto A97001.

Under rubriken Otryckta källor anges var materialet finns och de förkortningar som finns i fotnoterna  förklaras:Lusto – Finlands Skogsmuseum, Punkaharju Arkivsamling A97001 Seppo Ojas samling Skogsmästardräkten, broschyr 1933-1935.

 1. I fotnoterna kan också ges förklaringar som inte är nödvändiga i själva artikeltexten, t ex rörande materialet, källorna eller forskningsprojekt.
 2. Var uppmärksam på användning av tankestreck. Tankestreck används för att åtskilja både sidnummer och årtal.
 3. I källförteckningen anges: efternamn, förnamn, publiceringsår, verkets/artikelns namn, publikation, utgivningsort och förlag.

[i]  T. ex. Korkiakangas 1999, 166.