Ethnos ry

Etnologian päivät — Ethnology Days 2024

TUTKIMUKSEN ÄÄNET JA KÄYTÄNNÖT

XII Etnologian päivät järjestetään Helsingissä 14.–15.3.2024. Pääasiallisena tapahtumapaikkana toimii Tieteiden talo (Kirkkokatu 6). Iltaohjelma järjestetään Helsingin Kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16-18).

Abstrakti  

Etnologisessa tutkimuksessa on keskeisenä, joskin myös kritisoituna, periaatteena ollut äänen antaminen tutkittavillemme: erilaisten kokemusten näkyväksi tekeminen ja yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tuominen. Arjen ja sen käytäntöjen nostaminen tutkimuskohteiksi voidaan nähdä myös yhteiskunnallisena puheenvuorona, ja yksityiskohtaisesti ilmiöitä tarkastelemalla voidaan tehdä ymmärrettäväksi yleisen ja yksityisen vuorovaikutusta. Pienet aiheet ja arkiset näkökulmat ovat tuttuja myös muille kulttuurien tutkimuksen aloille ja etnografisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäville tutkimuksille.

Tutkijat, tutkittavat, tutkimuksen tukijat ja käyttäjät sekä muut intressitahot omaavat kaikki omanlaisensa äänen. Tutkimuksemme merkitykset muuttuvat ja niitä voidaan arvioida uudelleen. Tutkijoina meidän on tärkeää punnita, miten ja mihin tutkimuksella vaikutamme. Missä ja miten tutkimuksemme äänet kuuluvat? Keiden äänet kuuluvat ja kuka niitä kuuntelee? Minkälainen tutkimus on arvokasta? Voiko tutkimus olla jopa liian “pientä” tullakseen kuulluksi ja nähdyksi osana yhteiskunnallista keskustelua? Kansatietieteen päivillä 2024 keskitymme pohtimaan ihmistieteellisen tutkimuksen ääniä – vahvoja tai vaimennettuja, innostuneita tai kriittisiä, rakentavia tai raskauttavia – historiassa ja nykypäivässä.

 

VOICES AND PRACTICES IN RESEARCH

The XII Finnish Ethnology Days are held in Helsinki 14–15 March 2024. The main venue of the event is Tieteiden talo (House of sciences, located at Kirkkokatu 6). Evening program is held at the Helsinki City Museum (Aleksanterinkatu 16-18).

Abstract 

Giving voice to research participants has been a central, albeit criticised, principle in ethnological research. Making different experiences visible and bringing them into dialogue with one another is an important goal for ethnologists. ‘Small’ topics and everyday perspectives are familiar to other fields in cultural studies as well. Highlighting everyday life and the practices of everyday life is the basis for the social impact of cultural studies.

Researchers, research participants, those who apply research methods and results, and other interested parties all possess unique voices. The meanings of our research change and can be re-evaluated in different contexts and over long periods of time. For us researchers, it is important to understand the ways in which we influence the world through our studies. Where and how are the voices of our research heard? Whose voices are heard, and who listens to them? What kind of research is valuable? Can research be too ‘small’ to be heard and considered beyond academia? At Ethnology Days 2024, we will reflect on the voices of ethnological research – strong and muted, empathetic and critical, constructive and challenging – both in the past and today.

 

Etnologian päivät on saanut tukea seuraavilta tahoilta:

Ethnology Days 2024 have been sponsored by:

Helsingin_kaupunginmuseo_logo_left_FI_black
Seurasaarisäätiö-logo-RGB
logo-tsv

XI ethnology days

Kansatieteen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 2022 / Ethnology days and the  Finnish Conference on Cultural Policy Research 2022

* Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien (17.-18.3.2022) tilanteesta saadaan tietoa 17.2.2022. Päivien järjestämistä koskevat linjaukset ilmoitetaan tapahtuman kotisivuilla, jonne pääset tästä.

Jyväskylän yliopiston koronavirusohjeistus ja ajankohtaisin tieto löytyy kootusti täältä. Seuraathan myös oman organisaatiosi koronatiedotusta.

* Policies for the XI Ethnology days and the VIII Finnish Conference on Cultural Policy Research will be assessed on 17 February 2022. More information on the website.

KULTTUURINEN TIETO MUUTTUVASSA MAAILMASSA – TUTKIMUS, OPETUS, VUOROVAIKUTUS

XI Kansatieteen ja VIII Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien teemana on kulttuurinen vuorovaikutus muuttuvassa maailmassa. Päivät keskittyvät pohtimaan kulttuurintutkimuksellisen tiedon paikkaa ja tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Kansatieteen ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän yliopistolla 17. -18.3.2022.

Esitelmä- tai workshop-ehdotukset voi jättää aikavälillä 15.11.-15.12.2021.

Lisää infoa löydät täältä.

KULTURVETENSKAPLIG KUNSKAP I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD – FORSKNING, UNDERVISNING, SAMVERKAN

XI Etnologidagarna och de VIII Nationella forskningsdagarna för kulturpolitisk forskning ordnas vid Jyväskylä Universitet 17.-18.3.2022.
 
Temat för dagarna är kulturvetenskaplig kunskap i en föränderlig värld – undervisning, forskning och samverkan.
 
CfP är öppen 15.11 – 15.12 2021.
 
Ytterligare information på webbsidan.
 

CULTURAL KNOWLEDGE IN A CHANGING WORLD – RESEARCH, TEACHING, AND CULTURAL ENCOUNTERS

The theme of the XI Ethnology days and the VIII Finnish Conference on Cultural Policy Research is cultural knowledge in a changing world – in research, teaching and cultural encounters.

XI Ethnology days and the VIII Finnish Conference on Cultural Policy Research 17.–18.3.2022 Jyväskylä, Finland.

More information on the website.

PERUTTU

XI Kansatiteen päivät vuonna 2020 on peruttu koronatilanteen vuoksi.

XI Kansatieteen päivät, 26.–27.3.2020, Jyväskylä

XI Kansatieteen päivät keskittyvät pohtimaan kulttuurintutkimuksellisen tiedon paikkaa ja tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa. Kuinka kulttuurista tietoa sovelletaan, tutkitaan ja opetetaan muuttuvassa maailmassa? Miten kulttuuriseen asiantuntijuuteen pitäisi ”kasvattaa”? Mikä on kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön rooli etnologiatieteissä? Minkälaisia haasteita julkisen tai kolmannen sektorin kanssa toteutetut tutkimushankkeet asettavat etnologiselle tutkimukselle ja totutuille toimintatavoille? Minkälaisia muutoksia tutkimuksen tekemisessä ja sen tulosten esittämisessä on näkyvillä? Akateemisen työryhmätyöskentelyn lisäksi tarjoamme mahdollisuuden monialaiselle ja monitieteiselle yhdessä tekemiselle ja ajattelulle toiminnallisissa työpajoissa.

Keynote-puhujina ovat professori Sarah Pink (Monash University, Australia), apulaisprofessori Robert Willim (Lunds universitet), Head of Community Engagement, FT, Minna Ruohonen (University College London), sekä projektitutkija, Sanna Vierimaa (Jyväskylän yliopisto).

XI Etnologidagarna, 26.–27.3.2020, Jyväskylä

Under de XI Etnologidagarna diskuterar vi vad är den kulturvetenskapliga kunskapens plats och framtid i en föränderlig värld. Hur borde man ”fostra” till kulturvetenskaplig expertis? Vilken roll har nationellt och internationellt samarbete inom etnologi? Hurdana utmaningar kan uppstå i forskningsprojekt som genomförs i samarbete med den offentliga eller tredje sektorn? Vilka metodologiska förändringar samt förändringar i förmedling av forskningsresultat pågår? Förutom traditionella arbetsgrupper erbjuder vi en möjlighet till mångdisciplinära, praktiskt orienterade arbetsgrupper.

Keynotetalare är professor Sarah Pink (Monash University, Australia), docent Robert Willim (Lunds universitet) samt Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London) och Sanna Vierimaa (Jyväkylä universitet).

XI Ethnology days, 26.–27.3.2020, Jyväskylä

The XI Ethnology days focus on discussions on the role and place of cultural knowledge in a changing world. How can we gain expertise in cultural research? What kind of role national and international collaboration have within Ethnology? What kinds of challenges collaboration with public sector or NGOs may pose for current methods and research practices? What kind of methodological changes and new ‘ways of doing’ are in the air and how can research results be communicated in the future? We offer a multidisciplinary platform for both academic and experimental working groups.

Keynote speakers are Professor Sarah Pink (Monash University, Australia), Associate Professor Robert Willim (Lund University), Head of Community Engagement, PhD, Minna Ruohonen (University College London), and project researcher, Sanna Vierimaa (University of Jyväskylä).

Kotisivut / homepage / hemsida