Referee-menettely

Kaikki Ethnos-toimitteessa julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi hallituksen ja toimituskunnan ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän vertaisarvioinnin. Ethnos ry on saanut julkaisuilleen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Vertaisarvioidut Ethnos-toimitteet merkitään TSV:n myöntämällä vertaisarviointitunnuksella vuodesta 2014 alkaen.

 

Refrentgranskning

Alla artiklar som publiceras i serien Ethnos-toimite granskas först av sakkunniga utanför redaktionen och styrelsen. Ethnos rf har sedan 2014 beviljats rätt att använda Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer och förbundit sig att följa användningsvillkoren för märket samt Forskningsetiska delegationens anvisningar för God vetenskaplig praxis.