Julkaisut

Ethnoksen julkaisutoiminta

Valtakunnallisena kansatieteen alan tieteellisenä yhdistyksenä Ethnos ry edistää ja tekee tunnetuksi etnologista ja kansatieteellistä tutkimusta sekä toimii alan tutkijoiden yhdyssiteenä. Ethnoksen julkaisutoiminta on yksi keskeinen osa kansatieteellisen tutkimuksen edistämistä ja tunnetuksi tekemistä. Ethnos on tuottanut julkaisuja vuodesta 1985 alkaen. Julkaisut on tarkoitettu paitsi alan tutkijoille ja opiskelijoille, myös muille kirjojen aihepiiristä kiinnostuneille ymmärrettävän ja yleistajuisen ilmaisunsa ansiosta.

Ethnoksella on kaksi julkaisusarjaa: englanninkielinen vertaisarvioitu aikakauskirja
Ethnologia Fennica sekä  Ethnos-toimite, jossa on ilmestynyt yhteensä 22 tiedekirjaa. Toimitesarjan kirjat ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä vertaisarvioituja artikkelikokoelmia, joiden kielenä on suomi ja ruotsi. Toimitteiden aiheet käsittelevät kulttuurintutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa. Vuodesta 2014 lähtien Ethnos-toimitteet ovat olleet vertaisarvioituja. Ethnos ry on saanut julkaisuilleen Tieteellisen seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Ethnos-toimitteen julkaisemia teoksia myydään Tiedekirjassa.

 

Publikationer

Ethnos publiceringsverksamhet

Ethnos rf är en nationell vetenskaplig förening som främjar och synliggör etnologisk forskning samt fungerar som förbindelselänk mellan fältets forskare. Ethnos publiceringsverksamhet utgör en central del av att främja och synliggöra etnologisk forskning.  Ethnos har bedrivit publiceringsverksamhet sedan 1985. Publikationerna är riktade till forskare och studerande i etnologi och därutöver också till en bred, intresserad allmänhet, tack vare sitt klara och begripliga uttryck.

Ethnos har två publikationsserier: den engelskspråkiga referentgranskade tidskriften Ethnologia Fennica och den finskspråkiga publikationsserien Ethnos-toimite, i vilken det utgivits 22 vetenskapliga böcker. Böckerna är i huvudsak referentgranskade tematiska antologier som behandlar aktuella kulturvetenskapliga forskningsområden samt etnologisk forskningsmetodik. Sedan 2014 har serien Ethnos-toimite varit referentgranskad.

Böcker som utgivits i serien Ethnos-toimite säljs på Vetenskapsbokhandeln.