Ethnos ry

Kevätseminaari

Ethnos ry järjestää joka toinen vuosi maaliskuussa Kevätseminaarin Helsingissä Tieteiden talolla tai verkkovälitteisesti webinaarina. Seminaarin yhteydessä pidetään myös yhdistyksen vuosikokous. Puolipäiväisen seminaarin ohjelma koostuu ajankohtaiseen teemaan sopivien kutsuttujen puhujien esitelmistä.

Seminaarin kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lisäksi tapahtumassa jaetaan Ethnoksen Gradupalkinto ansioituneelle pro gradu -työlle

Vårseminarium

Ethnos rf arrangerar vartannat år i mars ett vårseminarium i Vetenskapernas hus i Helsingfors eller som ett webbinarium. I samband med seminariet hålls också föreningens årsmöte. Det halvdagslånga seminariets program består av föredrag kring aktuella teman.

Seminariet hålls på finska, svenska och engelska. Dessutom delas Ethnos Gradupris för förtjänstfullt pro gradu-arbete ut.

Ethnos ry:n Kevätseminaari, 22.3.2021 klo: 13:00 – 16:20, webinaari

Uudelleen hahmotetut kentät ja aineistot pandemian varjossa 

***På svenska nedan

Etnologian ja laajemmin kulttuurien tutkimuksen tekotapa sekä aineiston keräysmenetelmät ovat perinteisesti vaatineet toistuvaa kasvokkaista kohtaamista ihmisten välillä, joka on nyt maailmanlaajuisen pandemian vuoksi vaikeutunut. Monet tutkijat ovat joutuneet uudelleen miettimään, miten kerätä tutkimusaineistonsa. Haasteena ovat olleet myös opinnäytteiden kenttätöiden ja museoissa tapahtuvan nykydokumentoinnin järjestäminen, joka vaatii ihmiskontakteja.

Tutkimuksen kohteena oleva ihmisten kulttuurinen toiminta on osin muuttunut pandemian myötä ja muodostanut uusia kenttiä. Etnologisen kenttätyön vahvuutena voidaan pitää sen joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Kentän rajat piirtyvät usein vasta tutkimusprosessin edetessä. Pandemian myötä aineistonkeräyksen reunaehdot ovat kuitenkin muuttuneet. Tilanne on vaatinut luovuutta ja mahdollistanut uusia innovatiivisia tutkimuksen tekotapoja, jotka tuottavat uudenlaisia aineistoja ja tietoa.

Seminaarissa jaamme kokemuksia, keskustelemme ja työstämme eteenpäin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvan etnologisen aineistonkeräyksen mahdollisuuksia pandemian varjossa. 

Ethnoksen Kevätseminaari 2021 alkaa lyhyillä alustuksilla. Blanka Henriksson, Åbo Akademista kertoo kokemuksista muun muassa menetelmä- ja teoriaopetuksessa koronarajoitusten aikana. Lisäksi kuullaan kahden eri tutkimusprojektin kenttätöiden muutoksista ja kokemuksista. Suotrendi-hanketta esittelee Kirsi Laurén, sekä Akateemisten affektien etnografia-hanketta avaavat Pia Olsson ja Elisa Kurtti. Lopuksi Maria Vanha-Similä puhuu museokentän nykydogumentointihankkeiden sopeutumisesta koronarajoituksiin.

Seminaari jatkuu pienemmissä ryhmissä alustusten jälkeen. Jaamme halukkaat osallistujat työryhmiin, jossa käymme lävitse aineiston keräykseen liittyviä kokemuksia ja keskustelemme kentän muutoksista ajankohtaisten kysymysten avulla. Työryhmien jälkeen pidämme yhteisen yhteenvedon työryhmäkeskusteluissa esiin nousseista aiheista. 

Seminaarin lopuksi jaamme Ethnos ry:n gradupalkinnot 2019 ja 2020, sekä pidämme yhdistyksen vuosikokouksen verkkovälitteisesti. 

Ilmoittaudu seminaariin tästä 15.3.2021 mennessä. 

Lähetämme seminaarin zoom-linkin rekisteröidyille osallistujille. Lisätietoja antaa seminaarisihteeri Marja-Liisa Räisänen (marja-liisa.raisanen@utu.fi).

Aamupäivällä ennen Kevätseminaaria on mahdollista osallistua Affektikahvilaan. Tarkemmat tiedot kahvilasta löydät täältä. Linkin takaa löytyy myös erillinen rekisteröitymislinkki Affektikahvilaan.

Ohjelma

13:00 – 13:10 Tervetuloa sanat

13:10 – 14:10 Lyhyet alustukset (4 x 15 min)

14:10 – 14:30 Tauko

14:30 – 15:30 Työryhmät toiminnassa

15:30 – 15:45 Yhteinen yhteenveto

15:45 – 16:00 Tauko

16:00 – 16:20 Ethnos ry:n Gradupalkintojen jako vuosilta 2019 ja 2020

16:30 Vuosikokous alkaa

 

Kirja-ale Kevätseminaarin 2021 yhteydessä (19.3-31.3.2021)

Ethnos-toimitteen uusimmat artikkelikokoelmat alennuksessa

Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa 18€ (ovh 28€) 

Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta = Rörelser och gränsytor – Etnologiska diskussioner om samverkan 18€ (ovh 30€) 

Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja 18€ (ovh 30€) 

Muita Ethnos-toimitteen teoksia saatavilla jopa 10 euron hintaan. 

Kansatieteellisen Arkiston uusimmat julkaisut alennuksessa

Karhuverkosta susipantaan, Teppo Korhonen 28 € (ovh 35€) 

Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin, Maija Mäki 24 € (ovh 30€) 

Tiskin takana, Liisa Kurkinen 20 € (ovh 25€) 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen yksisarvinen-muistikirja 10 € (ovh 15€) 

Lukuisia muita Kansatieteellinen Arkisto -sarjan numeroita löytyy lisää Tiedekirjasta.

Alennus on voimassa 19.3-31.3.2021 Tiedekirjassa. Nettikauppa löytyy osoitteesta tai kirjoja voi ostaa myymälästä Snellmaninkatu 13, Helsinki. Myymälän aukioloajat ovat ma-ti 10.30-17, ke 10.30-18, to 10.30-17 ja pe 10-16.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Ethnos rf:s Vårseminarium, 22.3.2021 kl. 13:00-16:20, webbinarium

Förändrade fält och material i pandemins skugga

Etnologisk och kulturvetenskaplig metod och materialinsamling har traditionellt krävt återkommande kontakt och möten mellan människor, vilket nu försvåras av en global pandemi. Många forskare har fått tänka om, angående hur forskningsmaterial kan skapas och samlas in. Detta har också inneburit utmaningar för studenternas fältarbeten och museernas samtidsdokumentation.

Till det etnologiska fältarbetets styrkor hör dess flexibilitet och anpassningsförmåga. Fältets gränser lär forskaren känna först under forskningsprocessen. På grund av pandemin har dock förutsättningarna för fältarbete förändrats. Situationen har krävt kreativa lösningar. Nya, innovativa sätt att forska har också medfört ny kunskap och nya slags material.

I seminariet delar vi erfarenheter och diskuterar möjligheter för etnologiskt fältarbete och materialinsamling i pandemins skugga.

Ethnos Vårseminarium 2021 inleds med korta anföranden. Blanka Henriksson, Åbo Akademi, berättar om erfarenheter av metod- och teoriundervisning med fokus på corona. Vi får också höra om erfarenheter av förändringar i fältarbete utgående från två olika forskningsprjekt. Projektet Suotrendi presenteras av Kirsi Laurén, och projektet Akateemisen affektien etnografia av Pia Olsson och Elisa Kurtti. Till slut talar Maria Vanha-Similä om hur samtidsdokumentation inom museifältet anpassats enligt pandemins begräsningar.

Seminariet fortsätter i mindre arbetsgrupper. Vi går igenom erfarenheter relaterade till materialinsamling, och diskuterar förändringar i fälten med hjälp av aktuella frågeställningar. Vi samlas sedan till en gemensam sammanfattande diskussion, utgående från vad som diskuterats i arbetsgrupperna.

Som avslutning på seminariet delas Ethnos rf:s Gradupris för 2019 och 2020 ut, och föreningens årsmöte hålls därefter. 

Anmäl dig till seminariet här senast 15.3. 2021. Vi sänder seminariets zoom-länk
till alla registrerade deltagare. Mer information ges av seminariesekreterare
Marja-Liisa Räisänen (marja-liisa.raisanen@utu.fi). 

På förmiddagen innan Vårseminariet är det också möjligt att delta i Affektcaféet. Närmare information om caféet samt en länk som du kan anmäla dig via, hittar du här.

Program

13.00 – 13:10 Välkomstord

13:10 – 14:10 Korta anföranden (4 x 15 min)

14:10 – 14:30 Paus

14:30 – 15:30 Arbetsgrupper

15:30 – 15:45 Gemensam sammanfattning

15:45 – 16:00 Paus

16:00 – 16:20 Ethnos rf:s gradupris för 2019 och 2020

16:30 Årsmötet inleds