Ethnos ry

Kevätseminaari

Ethnos ry järjestää joka toinen vuosi maaliskuussa Kevätseminaarin Helsingissä Tieteiden talolla tai verkkovälitteisesti webinaarina. Seminaarin yhteydessä pidetään myös yhdistyksen vuosikokous. Puolipäiväisen seminaarin ohjelma koostuu ajankohtaiseen teemaan sopivien kutsuttujen puhujien esitelmistä.

Seminaarin kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lisäksi tapahtumassa jaetaan Ethnoksen Gradupalkinto ansioituneelle pro gradu -työlle

Vårseminarium

Ethnos rf arrangerar vartannat år i mars ett vårseminarium i Vetenskapernas hus i Helsingfors eller som ett webbinarium. I samband med seminariet hålls också föreningens årsmöte. Det halvdagslånga seminariets program består av föredrag kring aktuella teman.

Seminariet hålls på finska, svenska och engelska. Dessutom delas Ethnos Gradupris för förtjänstfullt pro gradu-arbete ut.

Tiedettä tajuntaan – Etnologisesta tiedosta viestiminen

Ethnoksen kevätseminaari 31.3.2023, klo 12–16, Tieteiden talo (os. Kirkkokatu 6), Helsinki

Tiedettä tajuntaan – Etnologisesta tiedosta viestiminen – seminaari pureutuu tieteelliseen kirjoittamiseen ja tiedeviestintään. Tutkijalle kirjoittaminen on ilmiön kuvaamisen lisäksi myös analyysin ja ajattelun työväline. Museoiden yksi keskeisimmistä tehtävistä on taas viestiä tutkittua tietoa paitsi kävijöilleen myös suurelle yleisölle. Tällöin viestinnän on oltava monimuotoista. Populaarimpi tiedeviestintä on oma alansa, jossa ajatukset on asetettava vastaanottajien taajuuksille. Keskeistä on myös ydinviestin kirkastaminen, yleistajuisuus ja selkeys. Näihin kirjoittamisen ja viestinnän teemoihin paneudutaan Ethnoksen Kevätseminaarissa 2023.

Päivä alkaa klo 10 Ethnoksen vuosikokouksella ja jatkuu Kevätseminaarilla klo 12–16. Päivän päätteeksi Ethnos ry. jakaa vuoden 2022 gradupalkinnon ja esittelee uudet kunniajäsenensä.

Ohjelma:

10.00-11.00 Ethnoksen vuosikokous (Ethnoksen jäsenille)

11.00-12.00 Ilmoittautuminen ja lounas (omakustanteinen)

12.00-13.30 Puheenvuorot 

 • Päivi Roivainen: Tee näyttely niin että tuntuu
  • Puheenvuoro tunteista ja tiedon välittämisestä museotilassa.  Voiko museonäyttelyn avulla tehdä tiedeviestintää? 
 • Lotta Vuorio: Menneisyyden ja historiantutkimuksen jäljillä – Podcast tiedeviestinnän välineenä
  • Podcastin tekemisestä ja sosiaalisen median käyttö osana  tiedeviestintää 

13.30-14.00 Kahvitarjoilu 

14.00-16.00 Puheenvuoro ja seminaarin päätös 

 • Jaana Kouri: Tietoa ihmisistä, ihmisenä, ihmisille
  • Etnografinen kirjoittaminen tiedontuottamisen menetelmänä
 • Keskustelua etnologian tilasta, gradupalkinto ja kunniajäsenet

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu täällä 17.3.2023 mennessä.

Osallistumismaksu

 • Maksuton Ethnoksen opiskelijajäsenille 
 • Muut opiskelijat (ei-jäsenet) 10 €
 • Ethnos ry:n jäsenet 15 € ja
 • Muut ei-jäsenet 20 €

Osallistumismaksut Ethnos ry:n Danske Bankin tilille FI91 8000 1300 9528 44

Viitenumero: 20239

Osallistumismaksu tulee olla maksettuna 24.3.2023.

Puheenvuorojen pitäjät:  

Päivi Roivainen, FT, etnologi, sisältösuunnittelija, toimitusjohtaja, museoammattilainen

”Tee näyttely niin että tuntuu”

Puheenvuoro tunteista ja tiedon välittämisestä museotilassa.

Olen jo pitkään tehnyt töitä museoiden ja etenkin näyttelyiden parissa. Olen työskennellyt museoissa sekä tutkijana että näyttelyprojektien vetäjänä viidentoista vuoden ajan ja sitä ennen useita vuosia oppaana. Viimeiset pari vuotta olen toiminut suunnittelutoimisto Good Kombon toimitusjohtajana ja sisältösuunnittelijana. Suunnittelen, konseptoin ja käsikirjoitan näyttelyitä työkseni.

Olen tullut siihen tulokseen, että näyttelyitä ei kannata tehdä ilman tunteiden suunnittelua. Esitelmässäni kerron, miten tunteita osana näyttelykokemusta on tutkittu, miksi näyttely on vaikea kanava tiedeviestintään ja tiedon välittämiseen, miten aistiva ja tunteva keho toimii museoympäristöissä, sekä miten luodaan oppimista tukevia tiloja.

Lotta Vuorio, Menneisyyden Jäljillä -podcastin tuottaja, FM, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija (historia)

”Menneisyyden ja historiantutkimuksen jäljillä – Podcast tiedeviestinnän välineenä”

Miksi podcast on mielekäs alusta tiedeviestintään ja mitä hyötyä podcastin tuottamisesta on? Näihin kysymyksiin tarjoaa omakohtaisen vastauksen FM, väitöskirjatutkija Lotta Vuorio, joka on tuottanut vuodesta 2020 asti säännöllisesti omaa Menneisyyden Jäljillä -podcastiaan. Vuorio kertoo esitelmässään, mistä syntyi idea historiantutkimusta yleistajuistavalle podcastille, mitä podcastin tuottamiseen vaaditaan, paljonko aikaa koko prosessiin kuluu sekä mistä hän on iloinnut podcastin parissa eniten. Lisäksi esitelmässä sivutaan sosiaalisen median käyttöä osana tiedeviestintää.

Jaana Kouri, FT, KM, Uskontotieteen tutkija, Meri ja merenkulku -tutkimusprofiilialue Åbo Akademi

”Tietoa ihmisistä, ihmisenä, ihmisille”

Tutkimuksen kirjoittaminen on tutkimuksen kaltaisesti luova ja kurinalainen prosessi. Siinä limittyvät yhtaikaisesti tiedon tuottaminen, jäsentäminen ja kommunikoiminen lukijalle. Esityksessä tuon esille näkökulmia etnografiseen kirjoittamiseen tiedontuottamisen menetelmänä.

Jaana Kourin tausta on uskontotieteessä. Hän on tutkijana Åbo Akademin monitieteisessä meri- ja merenkulku profiilialueessa Turussa. Tällä hetkellä hän kirjoittaa narratiivista tietokirjaa nykyshamanismista Suomessa.

***

Att nå ut med vetenskap – om förmedling av etnologisk kunskap

Ethnos vårseminarium, 31.3.2023, kl. 12–16, Vetenskapernas hus (Kirkkokatu 6), Helsingfors

Seminariet ”Att nå ut med vetenskap – om förmedling av etnologisk kunskap” handlar om kunskapsproduktion och vetenskapsförmedling. Vetenskapligt skrivande fungerar inom forskning både som ett sätt att beskriva fenomen och som ett redskap för analys och tänkande. En av museernas mest centrala uppgifter är att förmedla kunskap på ett mångsidigt sätt och i många olika former. Popularisering av vetenskap strävar till att intressera och engagera en bred allmänhet. Ethnos vårseminarium 2023 fördjupar sig i frågor om hur man når ut med och förmedlar etnologisk kunskap.

Dagen inleds med Ethnos årsmöte kl. 10.00 och fortsätter med seminarieprogram kl. 12.00-16.00. Därefter följer utdelning av Ethnos gradupris för 2022 samt presentation av Ethnos nya hedermedlemmar.

Program

10.00-11.00 Årsmöte (för Ethnos medlemmar)

11.00-12.00 Registrering

11.00-12.00 Lunch (på egen bekostnad)

12.00-13.30 Föredrag: Päivi Roivainen, Lotta Vuorio + kommentarer

13.30-14.00 Kaffe

14.00-16:00 Föredrag: Jaana Kouri +kommentar

Diskussion om etnolgins tillstånd, gradupris och hedersmedlemmar

Anmäl dig här senast den 17 mars 2023. 

Deltagandeavgift

 • Gratis för Ethnos Studerandemedlemmar 
 • Övriga studerande 10 €
 • Ethnos rf medlemmar 15 €
 • Övriga ej medlemmar 20 €

Deltagaravgifter till Ethnos rf Danske bankkonto FI91 8000 1300 9528 44

Referensnummer 20239

Deltagaravgifterna ska vara inbetalade på Ethnos konto senast 24.3.2023.

Ethnos ry:n Kevätseminaari, 22.3.2021 klo: 13:00 – 16:20, webinaari

Uudelleen hahmotetut kentät ja aineistot pandemian varjossa 

***På svenska nedan

Etnologian ja laajemmin kulttuurien tutkimuksen tekotapa sekä aineiston keräysmenetelmät ovat perinteisesti vaatineet toistuvaa kasvokkaista kohtaamista ihmisten välillä, joka on nyt maailmanlaajuisen pandemian vuoksi vaikeutunut. Monet tutkijat ovat joutuneet uudelleen miettimään, miten kerätä tutkimusaineistonsa. Haasteena ovat olleet myös opinnäytteiden kenttätöiden ja museoissa tapahtuvan nykydokumentoinnin järjestäminen, joka vaatii ihmiskontakteja.

Tutkimuksen kohteena oleva ihmisten kulttuurinen toiminta on osin muuttunut pandemian myötä ja muodostanut uusia kenttiä. Etnologisen kenttätyön vahvuutena voidaan pitää sen joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Kentän rajat piirtyvät usein vasta tutkimusprosessin edetessä. Pandemian myötä aineistonkeräyksen reunaehdot ovat kuitenkin muuttuneet. Tilanne on vaatinut luovuutta ja mahdollistanut uusia innovatiivisia tutkimuksen tekotapoja, jotka tuottavat uudenlaisia aineistoja ja tietoa.

Seminaarissa jaamme kokemuksia, keskustelemme ja työstämme eteenpäin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvan etnologisen aineistonkeräyksen mahdollisuuksia pandemian varjossa. 

Ethnoksen Kevätseminaari 2021 alkaa lyhyillä alustuksilla. Blanka Henriksson, Åbo Akademista kertoo kokemuksista muun muassa menetelmä- ja teoriaopetuksessa koronarajoitusten aikana. Lisäksi kuullaan kahden eri tutkimusprojektin kenttätöiden muutoksista ja kokemuksista. Suotrendi-hanketta esittelee Kirsi Laurén, sekä Akateemisten affektien etnografia-hanketta avaavat Pia Olsson ja Elisa Kurtti. Lopuksi Maria Vanha-Similä puhuu museokentän nykydogumentointihankkeiden sopeutumisesta koronarajoituksiin.

Seminaari jatkuu pienemmissä ryhmissä alustusten jälkeen. Jaamme halukkaat osallistujat työryhmiin, jossa käymme lävitse aineiston keräykseen liittyviä kokemuksia ja keskustelemme kentän muutoksista ajankohtaisten kysymysten avulla. Työryhmien jälkeen pidämme yhteisen yhteenvedon työryhmäkeskusteluissa esiin nousseista aiheista. 

Seminaarin lopuksi jaamme Ethnos ry:n gradupalkinnot 2019 ja 2020, sekä pidämme yhdistyksen vuosikokouksen verkkovälitteisesti. 

Ilmoittaudu seminaariin tästä 15.3.2021 mennessä. 

Lähetämme seminaarin zoom-linkin rekisteröidyille osallistujille. Lisätietoja antaa seminaarisihteeri Marja-Liisa Räisänen (marja-liisa.raisanen@utu.fi).

Aamupäivällä ennen Kevätseminaaria on mahdollista osallistua Affektikahvilaan. Tarkemmat tiedot kahvilasta löydät täältä. Linkin takaa löytyy myös erillinen rekisteröitymislinkki Affektikahvilaan.

Ohjelma

13:00 – 13:10 Tervetuloa sanat

13:10 – 14:10 Lyhyet alustukset (4 x 15 min)

14:10 – 14:30 Tauko

14:30 – 15:30 Työryhmät toiminnassa

15:30 – 15:45 Yhteinen yhteenveto

15:45 – 16:00 Tauko

16:00 – 16:20 Ethnos ry:n Gradupalkintojen jako vuosilta 2019 ja 2020

16:30 Vuosikokous alkaa

 

Kirja-ale Kevätseminaarin 2021 yhteydessä (19.3-31.3.2021)

Ethnos-toimitteen uusimmat artikkelikokoelmat alennuksessa

Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa 18€ (ovh 28€) 

Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta = Rörelser och gränsytor – Etnologiska diskussioner om samverkan 18€ (ovh 30€) 

Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja 18€ (ovh 30€) 

Muita Ethnos-toimitteen teoksia saatavilla jopa 10 euron hintaan. 

Kansatieteellisen Arkiston uusimmat julkaisut alennuksessa

Karhuverkosta susipantaan, Teppo Korhonen 28 € (ovh 35€) 

Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin, Maija Mäki 24 € (ovh 30€) 

Tiskin takana, Liisa Kurkinen 20 € (ovh 25€) 

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen yksisarvinen-muistikirja 10 € (ovh 15€) 

Lukuisia muita Kansatieteellinen Arkisto -sarjan numeroita löytyy lisää Tiedekirjasta.

Alennus on voimassa 19.3-31.3.2021 Tiedekirjassa. Nettikauppa löytyy osoitteesta tai kirjoja voi ostaa myymälästä Snellmaninkatu 13, Helsinki. Myymälän aukioloajat ovat ma-ti 10.30-17, ke 10.30-18, to 10.30-17 ja pe 10-16.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Ethnos rf:s Vårseminarium, 22.3.2021 kl. 13:00-16:20, webbinarium

Förändrade fält och material i pandemins skugga

Etnologisk och kulturvetenskaplig metod och materialinsamling har traditionellt krävt återkommande kontakt och möten mellan människor, vilket nu försvåras av en global pandemi. Många forskare har fått tänka om, angående hur forskningsmaterial kan skapas och samlas in. Detta har också inneburit utmaningar för studenternas fältarbeten och museernas samtidsdokumentation.

Till det etnologiska fältarbetets styrkor hör dess flexibilitet och anpassningsförmåga. Fältets gränser lär forskaren känna först under forskningsprocessen. På grund av pandemin har dock förutsättningarna för fältarbete förändrats. Situationen har krävt kreativa lösningar. Nya, innovativa sätt att forska har också medfört ny kunskap och nya slags material.

I seminariet delar vi erfarenheter och diskuterar möjligheter för etnologiskt fältarbete och materialinsamling i pandemins skugga.

Ethnos Vårseminarium 2021 inleds med korta anföranden. Blanka Henriksson, Åbo Akademi, berättar om erfarenheter av metod- och teoriundervisning med fokus på corona. Vi får också höra om erfarenheter av förändringar i fältarbete utgående från två olika forskningsprjekt. Projektet Suotrendi presenteras av Kirsi Laurén, och projektet Akateemisen affektien etnografia av Pia Olsson och Elisa Kurtti. Till slut talar Maria Vanha-Similä om hur samtidsdokumentation inom museifältet anpassats enligt pandemins begräsningar.

Seminariet fortsätter i mindre arbetsgrupper. Vi går igenom erfarenheter relaterade till materialinsamling, och diskuterar förändringar i fälten med hjälp av aktuella frågeställningar. Vi samlas sedan till en gemensam sammanfattande diskussion, utgående från vad som diskuterats i arbetsgrupperna.

Som avslutning på seminariet delas Ethnos rf:s Gradupris för 2019 och 2020 ut, och föreningens årsmöte hålls därefter. 

Anmäl dig till seminariet här senast 15.3. 2021. Vi sänder seminariets zoom-länk
till alla registrerade deltagare. Mer information ges av seminariesekreterare
Marja-Liisa Räisänen (marja-liisa.raisanen@utu.fi). 

På förmiddagen innan Vårseminariet är det också möjligt att delta i Affektcaféet. Närmare information om caféet samt en länk som du kan anmäla dig via, hittar du här.

Program

13.00 – 13:10 Välkomstord

13:10 – 14:10 Korta anföranden (4 x 15 min)

14:10 – 14:30 Paus

14:30 – 15:30 Arbetsgrupper

15:30 – 15:45 Gemensam sammanfattning

15:45 – 16:00 Paus

16:00 – 16:20 Ethnos rf:s gradupris för 2019 och 2020

16:30 Årsmötet inleds