Toimitteet

Ethnos-toimitteena on ilmestynyt yhteensä 23 tiedekirjaa. Kirjat ovat pääsääntöisesti etnologian ja kulttuurintutkimuksen alan eri teemoja ja metodologiaa käsitteleviä artikkelikokoelmia. Ne ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2014 alkaen. 

Ethnos-toimitteen julkaisemia teoksia myydään Tiedekirjan Helsingissä sijaitsevassa kivijalkamyymälässä sekä verkkosivustolla. Kirjojen otsikoita klikkaamalla pääset suoraan Tiedekirjan nettisivulle, jossa kirja on myynnissä.

 

Publikationer i serien Ethnos-toimite

I serien Ethnos-toimite har det utgivits ett tjugotal böcker, huvudsakligen antologier som behandlar olika aktuella forskningsteman och etnologisk forskningsmetodik. Serien har varit referentgranskad sedan 2014.

Ethnos-toimite säljs av Vetenskapsbokhandeln (på nätet och i Helsingfors).

Kulttuurien tutkimuksen pedagogiikka

Ethnos ry:n uusin julkaisu pureutuu laajalla ja monitieteisellä otteella siihen, miten opettaa kulttuurien tutkimusta, jossa keskeisellä sijalla ovat yllättävät kohtaamiset, ennakoimattomat ja luovat prosessit sekä asiantuntijan oma persoona.

Teoksessa kulttuurien tutkijat pohtivat oman opettajuutensa lähtökohtia ja tapoja tukea kulttuurien tutkimuksellista asiantuntijuutta. Teoksen artikkelit heijastavat tutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja sitä, miten konkreettisesti ymmärryksemme tiedon muodostuksesta vaikuttaa myös tapoihimme opettaa. Kirja tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia siihen, miten kehittää opettajuutta ja rohkaisee näkemään kulttuurien tutkimuksen uudella tavalla pedagogisista lähtökohdista. Kirjassa kerrotaan esimerkiksi etnografian, muistitiedon ja arkistoaineistojen käytöstä sekä opettamisessa ja oppimisessa ja pohditaan, miten opettaa verkossa tai miten hyödyntää podcasteja opettamisessa. Lisäksi artikkeleissa käsitellään arviointia osa opettamista ja oppimista sekä sitä, miten kulttuurien tutkimuksen asiantuntijuus muodostuu niin yrittäjyyskursseilla kuin väitöskirjaprosessin aikana.

Toim. Sanna Lillbroända-Annala, Maija Mäki ja Pia Olsson
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
Ethnos toimite 23
514 sivua
Turenki, 2023

 

Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa

Viime vuosina kulttuurintutkimukseen sekä laajemminkin ihmistieteisiin on vaikuttanut niin sanottu ”affektiivinen käänne”. Kiinnostukset affekteihin sekä niihin sidoksissa oleviin tunteisiin, aistikokemuksiin ja ruumiillisuuteen tarjoavat hedelmällisen tutkimuskentän sekä tuovat uutta näkökulmaa yksilöiden kokemusmaailman tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Affektin ja affektiivisuuden käsitteet eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, vaan niitä on mahdollista lähestyä erilaisista näkökulmista. Juuri nyt kulttuurintutkimuksen piirissä pohditaan mahdollisuuksia soveltaa teorioita käytännön tutkimustyössä. Miten affektiivisia kokemuksia on mahdollista yhdistää kulttuuriseen tai yhteiskunnalliseen kontekstiin? Miten affektiivisuus ja aineellisuus ovat kytköksissä toisiinsa? Millaista tietoa voimme tuottaa tutkittavista ilmiöistä affektiteorioiden avulla?

Tässä artikkelikokoelmassa luodaan puitteet affektikeskustelulle erityisesti kulttuurintutkimuksen näkökulmasta erilaisten tapaustutkimusten avulla. Kirjan artikkelit käsittelevät muun muassa lasten pelkoja, yliopisto-opiskelijoiden tuntemaa syyllisyyttä, internetin vihapuhetta ja työuramentoroinnin herättämiä tunteita. Niissä tarkastellaan myös aistimuistoja liittyen humanitaarisen avun esineisiin sekä kosketuksen merkitystä ja kokemusta suomaIaisessa kontekstissa. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat kesämökin perimisen sekä Helsingin kaupunkiympäristön merkityksellistämisen prosessit.Kirjassa lähestytään affektiivisia teorioita eri tavoin, kuitenkin siten, että affektin ja tunteen käsitteet ovat keskeisinä määrittelyjen kohteina.

Toim. Jenni Rinne, Anna Kajander ja Riina Haanpää
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
Ethnos-toimite 22
348 s.
Vantaa 2020


Kirja avoimesti luettavissa Helsingin yliopiston sivustolla tästä linkistä 

Liikettä rajapinnoilla

Miten osallistumista, osallistamista ja soveltamista harjoitetaan tutkimuksessa? Entä käytännön museo- ja muussa kulttuuriperintötyössä? Tämä kaksiosainen artikkelikokoelma käsittelee osallistamisen muotoja tutkimuksen ja kulttuuriperinnön prosessissa ja osoittaa vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja osallistamiseen liittyvien tapojen laajuuden ja moninaisuuden. Teoksessa käsitellään erilaisissa tiedon tuottamisen prosesseissa syntyviä mahdollisuuksia ja haasteita konkreettisten esimerkkien avulla. Keskiössä ovat ihmisten, ympäristöjen, eläinten, kasvien ja esineiden väliset suhteet sekä rajapinnat.

Tämä kirja on tarkoitettu oppaaksi soveltavaan, osallistuvaan ja osallistavaan kansatieteelliseen tutkimukseen. Se sopii niin kansatieteen tutkijoille, museoammattilaisille, alan opiskelijoille kuin tieteen soveltamisesta yleisesti Kiinnostuneille lukijoille.

Vad innebär samverkan, delaktighet och tillämpning i etnologisk forskning? Och i praktiskt musei- och kulturarvsarbete? Denna tvådelade antologi behandlar olika samverkansformer inom dels forskning, dels kulturarvsprocesser, och visar på bredd och mångfald i sätt att samverka, engagera, delta och delaktiggöra. Genom konkreta exempel diskuteras de möjligheter och utmaningar som kan uppstå i olika kunskapsprocesser. I centrum står relationer och gränsytor mellan människor, omgivning, djur, växter och föremål.

Antologin är tänkt som en guide till tillämpad, deltagande och delaktiggörande etnologisk forskning och riktar sig till forskare, museitjänstemän, studerande och till läsare som intresserar sig för frågor om vetenskap och samverkan.

Toim. Hanneleena Hieta, Karri Kiiskinen, Maija Mäki, Päivi Roivainen ja Ann-Helen Sund
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.

Ethnos-toimite 21
398 s.
Turku 2019
ISBN 978-952-68509-4-8

ISSN 0357-511X

Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja

Artikkelikokoelma Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja on kotimaisten ja ulkomaisten etnologien sekä lähitieteenaloja edustavien tunnettujen ja meritoituneiden tutkijoiden kirjoittama ajankohtainen ja monipuolinen teos, jonka keskiössä ovat kansainvälinen kansatiede ja eurooppalainen etnologia.

Kansallisvaltioiden rajat ovat viime vuosina muuttuneet entistä läpinäkyvämmiksi. Uusi “kansainvaellusten aika” on tuonut diasporan ja kulttuurisen kohtaamisen teemat yhä tärkeämmiksi keskustelunaiheiksi. Aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön arvostus on selkeässä nousussa. Muistiorganisaatioiden tehtävät uusiutuvat ja arkielämäntutkimuksen merkitys kasvaa.

Teos on moderni puheenvuoro etnologisen tutkimuksen ajankohtaisista kentistä ja haasteista. Mukana ovat niin komien metsästysmagia, Unkarin juutalaisten esineet kuin saamelaisten valokuvatkin. Tekstit tarjoavat asiantuntevaa täydennystä nykyetnologiseen keskusteluun, mutta toimivat myös erinomaisina tienviittoina alan ulkopuolisille kulttuurista kiinnostuneille. Teoksen kohderyhmänä ovat kansatieteen tiedeyhteisön ja suuren yleisön lisäksi alan opiskelijat, joille artikkelit avaavat kansatieteen ajankohtaisia ja toisaalta tutkimusperinteeseen nojautuvia kansainvälisiä teemoja. Juhlakirjan julkaisijana toimivat Turun yliopiston kansatieteen oppiaine, Ethnos ry sekä Seurasaarisäätiö.

Toim. Hanneleena Hieta et al.
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry
Ethnos-toimite 20
483 s.

Turku 2017

Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä

Kansatieteelliset aineistot avaavat arjen kokemuksia ihmisten itsensä kertomina. Samalla, kun tietotekniikka ja sosiaalisen median tarjoamat uudet mahdollisuudet ovat muuttaneet kyselytoimintaa, myös muut aineistojen muodostumiseen vaikuttavat tekijät ovat nousseet niitä hyödyntävien tutkijoiden kiinnostuksen kohteiksi. Kirjoittamalla kerrotut -artikkelikokoelmassa tutkijat tarkastelevat aineistojen nykymerkitystä ja avaavat niiden muodostumiseen, analyysiin ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Artikkeleissa pohditaan kyselyin muodostetun tiedon luonnetta ja kyselytoimintaa metodina. Konkreettisten esimerkkien avulla avataan myös kyselyaineistojen tulkinnallisia mahdollisuuksia.

Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Anna-Maria Åström
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethno
ry
Ethnos-toimite 19
454 s
.
Tallinna 2016

Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia

Tässä teoksessa etnologisen tutkimuksen tekijät esittelevät tuoreita tutkimuksiaan – tai palaavat takaisin vanhoihin – ja kertovat, kuinka he ovat tulkinneet ja analysoineet aineistojaan. Tulkinta ja analyysi ovat erottamaton, mutta monitulkintainen osa etnologista tutkimusprosessia. Kirjan tarkoitus on tehdä etnologisista tutkimusprosesseista entistä selkeämpiä ja samalla esitellä etnologisen nykytutkimuksen monipuolista ja yhteiskunnallisesti relevanttia kenttää. Kirjassa etnologia ymmärretään laajasti, ja se on suunnattu antropologian, etnologian, folkloristiikan, kansantieteen ja kulttuuriperinnön tutkimuksen sekä näiden lähialojen tutkijoille ja opiskelijoille.

Toim. Jukka Jouhki & Tytti Steel
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry
Ethnos-toimite 18
431 s.

Tallinna 2016

Moniulotteinen etnografia

Etnografinen tutkimus tuottaa tietoa ja tulkintoja yhteisöistä ja kulttuureista. Tieto rakentuu kiinteässä suhteessa tutkimuksen kohteena oleviin ihmisiin ja yhteisöihin: tutkimusaineistot kerätään kenttätyön menetelmin heidän paristaan ja heidän kanssaan. Aineiston hankinnan lisäksi etnografiaan sisältyy myös tulkintojen teon ja kirjoittamisen prosessi. Etnografia on perinteisesti ollut antropologialle ja sen lähitieteille kuten kansatieteelle ja etnologialle ominainen tutkimusmenetelmä. Sittemmin etnografiset menetelmät ovat monipuolistuneet ja yleistyneet myös muilla tieteenaloilla. Artikkelikokoelmassa esitellään etnografista tutkimusta 2010-luvulla, selvitetään millaista tietoa etnografia tuottaa ja tarkastellaan tutkijan paikkaa ja vastuuta etnografisessa tutkimusprosessissa.

Toim. Pilvi Hämeenaho & Eerika Koskinen-Koivisto
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry

Ethnos-toimite 17
393 s.

Tallinna 2014JYX-julkaisuarkisto – lue ilmaiseksi!

Muuttuva kulttuuriperintö – Det föränderliga kulturarvet

Muuttuva kulttuuriperintö johdattaa lukijan kansallisiin ja kansainvälisiin kulttuuriperintöä koskeviin keskusteluihin. Kirjassa kulttuuriperintö nähdään ennen muuta prosessina, muuntuvana tutkimuskohteena. Kirjoittajat pohtivat paikallisuuden ja kulttuuriperinnön suhdetta sekä tarkastelevat kulttuuriperintöinstituutioita tuoreista näkökulmista.

Artikkelit ammentavat useista konkreettisista esimerkeistä kansanmusiikista kirjoneuleisiin. Kirjassa käsitellään muun muassa Talvivaaran kaivoksen ja Lokan tekoaltaiden alueisiin liittyvää kadonnutta ja muuttuvaa kulttuuriperintöä.

Muuttuva kulttuuriperintö puhuttelee kaikkia kulttuuriperinnöstä kiinnostuneita ja kulttuuriperinnön kanssa työskenteleviä.

Toim. Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala & Maija Santikko
Ethnos-toimite 16
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
360 s.
2014
ISBN 978-951-96345-8-6
ISSN 0357-511X

Aineen taikaa

Aineen taikaa. Näkyvän ja näkymättömän kulttuurin jäljillä.

Aine on näkyvä, käsin kosketeltava osa arkeamme. Samalla sen taakse kätkeytyy tunteita, toimia ja merkityksiä, jotka eivät välttämättä ensi näkemältä hahmotu materiaalisen kulttuurin hyödyntäjille. Aineen taikaa -teoksen kirjoittajat paneutuvat tähän näkyvän ja näkymättömän, aineellisen ja aineettoman, kulttuurin vuoropuheluun.Samalla heidän esittelemänsä ilmiöt avaavat näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin, joissa välittäjänä toimii materia.

Toim. Aila Nieminen, Pia Olsson, Helena Ruotsala & Katriina Siivonen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Ethnos-toimite 15.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1336.

Seurasaarisäätiön toimitteita 8
365 s.

2011
ISBN 978-952-222-281-7

ISSN 0357-511X (Ethnos)
ISSN 0355-1768 (SKS toim.)

Hei, muistatkos?

Professori Pirjo Korkiakankaalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja 10.7.2007.

Teos käsittelee muistia, muistamista ja nostalgiaa etnologian näkökulmasta. Kirjan artikkelit jakautuvat kolmeen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään maaseutu- ja kaupunkielämän problematiikkaa muistelun ja nostalgian valossa. Teoksen toisen osan artikkeleissa keskitytään aikakausiin, joita luonnehtivat poliittis-yhteiskunnalliset jännitteet ja murrokset. Kirjan kolmannen osan rakentavat tutkimusaineistot ja metodiset kysymykset.

Toim. Maarit Knuuttila & et al.
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
Ethnos-toimite 14
214 s.

Vaasa 2007

Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa

Teos johdattaa pohtimaan sekä sukupuolen merkitystä tieteenalalla että sen asemaa tutkimusprosessissa. Kirjoittajat tarkastelevat teemaa niin etnologian oppihistorian, metodien kuin empiiristen tutkimusaiheiden kautta. Artikkelikokoelma valaisee sukupuolen tutkimukseen liittyviä valintoja ja tutkijan oman sukupuolen merkitystä tutkittavan kohtaamisessa.

Toim. Pia Olsson & Terhi Willman
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.
Ethnos-toimite 13
230 s. 

Vaasa 2007

Kulttuurista kestävyyttä

Mitä on kulttuuriin perustuva kestävä kehitys ja miten sitä voidaan huomioida aluekehitystyössä?  Kulttuurinen kestävyys hakee paikkaansa kestävän kehityksen ajattelussa ja aluekehityksen toiminnoissa. Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry tarttui tähän haasteeseen ja lähti hakemaan kulttuuriselle kestävyydelle omaa, määriteltyä asemaa aluekehityksessä järjestämällä koulutuspäivän Aluekehitystyö ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Päivässä paneuduttiin arkiseen, ruohonjuuritason kulttuuriin ja kehittämistyöhön. Arkikokemukset yhdistettiin sekä hallinnon näkemyksiin että tutkimukselliseen tietoon kulttuurista. Tuloksena oli kulttuurisesti kestävän aluekehitystyön visio ja strategisia toimenpide-ehdotuksia sen toteuttamiseksi.

Kirjaan on koottu koulutuspäivän anti artikkeleina ja konkreettisina ajatuksina toimenpiteiksi.  Kirjassa esitetyssä alueellisen kulttuurityön visiossa on lähtökohtana nykyinen monelle taholle hajautunut kulttuurityö, jossa halutaan painottaa aiempaa enemmän avoimuutta, osallistavuutta, monialaista asiantuntevuutta ja määrätietoista yhteistyötä. Kirjassa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat kenen tahansa asiasta kiinnostuneen toteutettavissa.

Toim. Katriina Siivonen
Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry.

Ethnos-toimite 12
102 s.

2006
ISBN 951-96345-5-X

ISSN 0357-511X

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.